Byrådsforslag fra A og Ø om fritagelse fra nationale test

Baggrund:
I årevis har både lærere, forældre og skoleledere været yderst skeptiske ift. de nationale
test, som skoleelever udsættes for. Kritikken har gået på, at testene nærmest har været
ubrugelige, løsrevet fra hverdagen og den lokalt udformede undervisning, fulde af fejl og i
bedste fald spild af både læreres og elevers tid. For eleverne kan testene ligefrem have
været skadelige, idet de er vildledende, medvirkende til stress, mindreværdsfølelse og
således virker demotiverende.

Den 2. april 2019 udgav DPU, Aarhus Universitet, rapporten ”Undersøgelse af De
Nationale Tests måleegenskaber”. Den er skrevet af professorerne Svend Kreiner og
Jeppe Bundsgaard, der forsker i måling og test af elever, og er medlemmer af
Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe om evaluering af nationale test.
De to forskere påviser, at de nationale test er så fejlbehæftede, at resultaterne ikke kan
benyttes som styringsredskab eller til vurderinger af undervisningens kvalitet og elevernes
læring.

Loven påbyder fortsat skoler og kommuner at gennemføre nationale test. Men
kommunerne vælger selv, hvor meget vægt man vil tillægge resultaterne og hvilke
indsatser, man vil iværksætte på baggrund af dem.
Forskerne påviser i rapporten, at de nationale test ikke giver et reelt billede af elevernes
faglige niveau, skolernes og undervisningens kvalitet, og at man hverken kan
sammenligne på tværs af skoler eller bruge dem til at sige noget om udviklingen på tværs
af årgange. Det skal derfor sikres, at Høje Taastrup kommune ikke benytter resultater i de
nationale test til at vurdere udviklingen af kvaliteten af de enkelte skoler, ligesom det
sikres, at resultater i de nationale test ikke må danne udgangspunkt for påtaler, krav eller
sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side.
I stedet for test- og præstationskultur i Folkeskolen, skal der skabes plads til faglighed,
tryghed og kritisk tænkning.

Derfor forslår A og Ø følgende:

1. at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at fritage
Høje Taastrups skoler fra at deltage i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en
grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren har bebudet vil blive
iværksat.

2. at elever i Høje Taastrup kommunes folkeskoler udelukkende testes med den del af de
nationale test, som er obligatorisk, indtil der er givet dispensation fra
Undervisningsministeriet.

3. At Institutions- og skoleudvalget inddrages i det videre arbejde

4. at skoleledere og lærere orienteres om, at målingerne i de nationale test ifølge forskning
er mangelfulde og derfor ikke bør danne grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen
eller tillægges en særlig vægt ved vurdering af elevers uddannelsesparathed og i dialogen
med forældre.

 

Byrådsforslag fra A og Ø og fritagelse af nationale test.
Byrådsmøde, maj 2019.