Byrådsmøde 28/01/2020

2: Forslag fra A og Ø om fokus på forbruget af konsulenter

3: Udpegning af kandidater til Skatte- og Vurderingsankenævn

4: Udpegning af delegerede til KL's topmøde 2020

5: Udpegning af ny repræsentant til HTK Forsyning A/S og datterselskaberne HTK Vand A/S og
HTK Kloak A/S bestyrelser

6: A – Forslag fra B om yderligere fokus på
velfærdsteknologi
(godkend punkt 1 og 3)

7: I – Vækstregnskab 2019
(godkend)

8: I – Etablering af fiberforbindelser i Diamanten
(godkend 1B)

9: I – Opgaveudvalg for Klima samt Ungeklimaråd
(godkend) Det er supergodt at vi nu skal have et klimaopgaveudvalg samt et ungeråd. Jeg tror snart
ikke der er mange tilbage som er tvivl om at vi bliver nødt til at gøre noget ift. de truende
klimaforandringer i en fart og her bliver vi nødt til at bidrage på alle niveauer både globalt, nationalt
og lokalt. Derfor har vi i Enhedslisten også det sidste år arbejdet på at vi skulle have et
klimaopgaveudvalg og vi er rigtigt glade for at det nu er lykkedes.
Man kan sige at der i den offentlige debat er sket noget på klimadagsordenen det sidste år. Det
sidste valg blev kaldt et klimavalg. Det lykkedes de grønne partier at rykke alle de andre partier i
folketinget på den dagsorden, men nu er det tid til handling.
At det lykkedes at rykke hele denne her dagsorden skyldes i høj grad alle de unge mennesker som i
læserbreve, med demonstrationer, events og kampagner på de sociale medier råbte vagt i gevær. Det
var deres fremtid og deres fremtidige verden det handlede om og derfor er det også kun på sin plads
at vi får et ungeklimaråd, så de unge kan forsætte deres kamp og holde os gamle på sporet.
Både opgaveudvalget og ungeklimarådet har udover at sætte tryg under kedlerne på
klimaomstillingen som en utrolig vigtig opgave at være brobygger mellem borgere, civilsamfund og
kommune således at alle relevante aktører bliver inddraget og tager ansvar.

10: I – I/S Vallensbæk Mose – budget 2020
(godkend)

11: I – Nyt EU-udbud for indsamling af husholdningsaffald
(godkend)

12: I – Vedtægtsændring for Høje-Taastrup Fjernvarme
(godkend)

13: I – Signalregulering i krydset Høje Taastrup Vej og Kuldyssen
(godkend)

14: I – Arkitekturstrategi for Høje-Taastrup Kommune
(godkend)

15: I – Forslag til plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å 2020 – 2025
(godkend)

16: I – Indgåelse af samarbejde med NaboGo
(godkend)

17: I – Frikommuneforsøg om billige boliger
(godkend)

18: I – Ny praksis for tilmelding af boligafdelinger til beboermaksimumordningen og godkendelse
af Egeskovvænge tilmeldes ordningen
(godkend)

19: I – Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C –
(Skema A)
(godkend)

20: I – Udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse
(godkend)

21: I – Revidering og høring af skolernes ressourcetildelingsmodel
(godkend)Økonomien er yderst presset ude på skolerne. Det er derfor rigtigt dejligt at det i denne
omgang er muligt at tilfører flere midler via ressourcetildelingsmodellen til området. Beløbet har
dog ikke en størrelse der gør at man nu ude på skolerne vil føle at der nu er penge nok, men det er
dog et lille skridt i den rigtige retning.
Vi er glade for at der bliver tilført flere penge til vikarbudgettet, da det har været en stor udfordring
at få vikarbudgettet til at holde på alle skoler og når så vikarbudgettet er brugt har man været
nødsaget til at finde pengene på andre områder som ikke er lovbundet, hvilket har betydet at f.eks.
pengene til to-voksen-timer er blevet brugt på vikarbudgettet.
Derudover er vi glade for det er blevet muligt at finde penge til at nedsætte undervisningstimetallet
for den enkelte lærer, så den enkelte lærer i stedet kan bruge tiden på at forberede motiverende
undervisning med høj faglig kvalitet.
11 timers ekstra forberedelse om året laver selvfølgelig ikke hele verden om, men det er
forhåbentligt slutningen på en æra siden 2013, hvor lærerne underviser langt mere samtidigt med at
flere og flere opgaver lander på lærernes bord som f.eks. fremtidens skole, hvilket har udhulet
kvaliteten i undervisningen.
Så ja det er måske et lille skridt i den rigtige retning, men til gengæld er det et vigtigt skridt.

22: I – Principbeslutning om én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse for den kommende nye
skole i Nærheden
(godkend)

23: I – Tilsagn om dispensation fra bedre fordeling
(godkend)

24: I – Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2020
(godkend)

25: I – Indkomne høringssvar Integrationspolitikken 2020-26
(imod)En integrationspolitik skulle gerne være et værktøj som aktivt bidragede til en bedre
integration. Det er derfor vigtigt at vi fokuserer på hvordan man kan blive en del af fællesskabet og
ikke forfalder til at pege generaliserende på enkelte grupper, så integrationspolitikken reelt kommer
til at bidrage til integration og ikke yderligere stigmatisering af enkelte befolkningsgrupper.
Integrationsrådet skriver i deres høringssvar at de finder tonen i integrationspolitikken for
endimensionel og at der burde være større fokus på kommunens ansvar samt at man skal passe på
med dem-og-os-retorikken. Disse betragtninger er jeg helt enig med integrationsrådet i og jeg vil
mene at netop integrationsrådets høringsvar i en sag om integrationspolitikken bør vægte tungt og
vi kan ikke støtte en integrationspolitik som ikke medtager en sådan bekymring fra integrationsrådet
samt ikke kommer til at medvirke til bedre integration nærmere det modsatte. Vi stemmer derfor
imod.

26: I – Budgetanalyse af madproduktion i kulturhusene
(godkend)

27: I – Taastrup idræts Center – ansøgning om lån til græsslåmaskine
(godkend)

28: I – Samarbejdsaftale om lægedækning af akutfunktion
(godkend)

29: I – Udbud af genoptræning efter sundhedsloven
(imod)Både seniorrådet og Handicaprådet er bekymret for at et udbud vil betyde et kvalitetsdyk ift.
borgere med komplicerede lidelser. Da udbuddet ikke sikrer at den private udbyder har
tilstrækkelige kompetencer i sådanne tilfælde.
Også Medarbejderne er mildt sagt skeptiske ift. et udbud. De fremhæver at man på Espens vænge
har mulighed for at modtage et tværfagligt sundhedstilbud, at der er et tilstrækkeligt stort
patientgrundlag til at kunne lave diagnosespecifikke hold, at der for en række borgere er brug for et
tæt samarbejde i kommunalt regi med kommunens hjemme- og sygepleje, at man på espens vænge
har fysioterapeuter der arbejder indenfor knæområdet og modtager relevant efteruddannelse samt
holder sig opdateret på ny viden. Mht. Disse forhold tror de ikke på at en privat udbyder kan levere
samme høje kvalitet.
I Enhedslisten er vi helt enig i den bekymring som alle høringssvarene rejser. Og hvis du spørger
mig, mener jeg ikke, at der er nogle som har læst disse bekymringer, som kan være i tvivl om at et
udbud i dette tilfælde vil være at gamble med den kvalitet som vi kan levere og det vil i sidste ende
være vores syge borgere som kommer til at betale prisen.