Byrådsmøde, april 2020 – byrådsmøder i landsbyerne, Læringshus Nærheden samt udviklingsplan for Charlottekvarteret

Byrådsmøde april 2020

2: Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne

En af et kommunalt valgt byråds fornemmeste opgaver er at være tæt på sine borgere, således
at beslutninger bliver vedkommende og til glæde for borgerne. Vi skal med andre ord bringe
virkeligheden ind i byrådet og byrådet ud i virkeligheden. I andre kommuner har man haft stor succes med en gang om året at rykke et byrådsmøde ud i landsbyerne. I Vordingborg har man f.eks. oplevet, hvordan det har inspireret borgere, som ikke før mødte op til byrådsmøder, til nu at møde op og engagere sig i byrådsmøder.

En sådan ordning vil også give god mening i Høje Taastrup Kommune, hvor vi har en
geografisk sammensat kommune med landsbyerne i vest og Taastrup i øst. Alle byrådsmøder
og de fleste kommunale funktioner ligger i øst i Taastrup, og der kan til tider være langt fra
rådhuset til Sengeløse, Hedehusene, Fløng og Reerslev.

På et årligt byrådsmøde på skift i landsbyerne vil man samtidig have mulighed for at
dagsordenssætte et punkt med specifik lokal relevans. På den måde sørger byrådet for
struktureret i en byrådsperiode at have fokus på hele kommunen samtidig med at byrådet
både fysisk og mentalt rykker tættere på borgerne. I den forbindelse ville det kunne styrke
borgerinddragelsen og det lokale fokus, hvis man afholdt et borgermøde umiddelbart inden
eller i forlængelse af det udrykkede byrådsmøde for på den måde også at få borgerne på
banen og høre, hvad der er vigtigt for dem.

På den baggrund foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten at
1: man rykker et årligt byrådsmøde ud i landsbyerne
2: Landsbyerne er på skift vært for det årligt udrykkede byrådsmøde
3: Der vil på det udrykkede byrådsmøde være et dagsordenspunkt med specifik lokal relevans
og/eller et borgermøde i forbindelse med byrådsmødet
Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at forslaget oversendes til udvalgsbehandling i
relevante udvalg

3: I – Befolkningsprognose 2020-32
(godkend)

4: I – Frigivelse af anlægsmidler til Børne- og kulturhus
(godkend)

5: I – Udskiftning af MgO-plader på Birkehøj Plejecenter
(godkend)

6: I – Læringshus Nærheden – godkendelse af grundlag for indgåelse af kontrakt med
totalentreprenør (Ø stemmer for d. At genudsende i udbud)

Oprindeligt var prisen på den nye nærheden skole på 442 millioner kroner. Men den pris steg i december med 37,7 millioner til 479,7 millioner kroner, da der var mindre tilføjelser i projektet samt at man oprindeligt ikke havde kalkuleret med den løbende prisregulering. Derfor valgte byrådet samlet at bevillige de 37,7 millioner kroner. I den forbindelse spurgte jeg og andre ind til om der vil komme flere regninger og det var der ingen garanti for at der ikke vil komme. Og det har nu vist sig, at det ikke var den sidste regning, da denne sag handler om at nærheden skole nu igen under et halvt år efter at byrådet sidst lavede en ekstrabevilling, er blevet yderligere 26,6 millioner kroner dyrere, hvilket bringer den samlet projektsum op på 506,2 millioner kroner.

Jeg er med på at det ikke er billigt at bygge en ny skole, som nærheden skole, men samtidig skal vi
også huske på hvad de over 60 millioner kroner nærheden skole nu er skredet med ellers kunne
være blevet brugt på. Der er flere af vores andre skoler, som også godt kunne bruge en investering i
deres læringsmiljøer.

Som kommunalpolitiker har man et stort ansvar for at forvalte alle borgernes og fællesskabets penge på bedst mulige måde og her er det alfa omega, at vi er er gode til at styre vores store byggeprojekter, så entreprenørens pengekasse ikke bliver et sort hul for Høje Taastrup kommunes penge. Det er ydermere uhyre vigtigt når man som i Høje Taastrup netop nu har gang i ekstrem mange store byggeprojekter.
Jeg nævnte tidligere at der i december i forbindelse med sidste ekstrabevilling ikke var nogen garanti for, at der ikke vil komme flere ekstraregninger og den garanti er der heller ikke nu i forbindelse med, at der skal ekstrabevilliges 26,6 millioner, så byrådet nu samlet hvis indstillingen bliver vedtaget af et flertal, har ekstrabevilliget 64,3 millioner kroner.

Det kan vi ikke stå på mål for i Enhedslisten. Vi synes i stedet, at byrådet bør erkende at vi ikke har været dygtige nok, da vi sendte projektet i udbud og som et ansvarligt byråd tage konsekvensen heraf og genudsende projektet i udbud, så vi kan få en mere rimelig pris og en bedre styring af projektet fra start, så et prestigeprojekt ikke stjæler alt fokus og økonomi som der også er god brug for andre steder i kommunen.

 

7: I – Ressourcer til fysisk planlægning
(godkend)

8: I – Høring af forslag til regional udviklingststrategi
(godkend)

9: I – Biofos Generalforsamling
(godkend)

10: I – Frigivelse af anlægsmidler 2020
(godkend)

11: I – Endelig vedtagelse af lokalplan for offentlige formål i Høje Taastrup C
(godkend)

12: I – Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene
(godkend)

13: I – Forslag til tillæg nr 40 til Kommuneplan 2014. Udvidelse af det stationsnære kerneområde i
Høje Taastrup Sydvest
(godkend)

14: I – Kvalitetsledelse efter ISO 9001 i Teknik- og Miljøcentret
(godkend)

15: I – Udviklingsplan for Charlottekvarteret (Ø stemmer imod)


Når der nu skal laves en udviklingsplan for Charlottekvarteret er det vigtigt at denne udviklingsplan
vil gøre Charlottekvarteret mere attraktivt, men samtidig bygge på de stærke fællesskaber, grønne
arealer m.m. som allerede er i Charlotteager.

Jeg er dog mildt sagt i tvivl om det at fortætte med en masse privat boligbyggeri på nogen måder
skulle gøre området mere attraktivt. Man kan jo prøve at forestille sig privat boligbyggeri med
højhuse og bebyggelsesprocenter som ligner det der er ved at skyde op i nærheden og det nye Høje
Taastrup C placeret midt i Charlottekvarteret og så kan man stille sig selv spørgsmålet om det vil
gøre Charlottekvarteret mere attraktivt? Jeg tror det ikke…tværtimod.

Når man samtidig ved at der i disse år også opføres 2754 boliger i nærheden, 162 private boliger i
tilknytning til Taastrupgaard, 1479 nye private boliger i Høje Taastrup C og 992 boliger ved
Skjeberg alle samt private boliger her på rådhusgrunden, når det nye rådhus er opført, vil det ikke
være helt skævt at spørge sig selv om det er flere private boligbyggerier vi har mest brug for?
I stedet burde planen i højere grad have adresseret den udfordring vi har ift. at have nok billige
boliger i kommunen. Hvis der skal bygges flere boliger vil det også være fordelagtigt at bygge
f.eks. studieboliger, som vil være attraktive, qua vores placering tæt på både københavn og roskilde
samt ældreboliger, hvor der givet vil komme et pres på kapaciteten de kommende år.

Formålet med udviklingsplanen er ifølge sagsfremstillingen at sørge for at Charlottekvarteret permanent
ryger af listen over udsatte boligområder. Men jeg skal minde om at kriterierne for at være på listen
ikke har været statiske, men løbende er blevet strammet i takt med at flere boligområder kom af
listen, så der er ingen garanti for at kriterierne ikke ændre sig med tiden.
Det vigtigste er i min optik ikke at komme af en liste med tvivlsomme kritierer, men at lave en
udviklingsplan som reelt løfter området og borgerne der bor der. Og her burde fokus være på den
sociale indsats, stærke fællesskaber, at skabe en attraktion i området, som gør at der kommer trafik
ud og ind af området og ikke en blind tro på, at fortætning med en masse privat boligbyggeri løser
noget.

Man siger at rom ikke blev bygget på en dag, men vi er da ved at udbygge Høje Taastrup gevaldigt
på få år. ”byggeboom på speed” kunne overskriften passende være i lokalavisen.
På den baggrund kan Enhedslisten ikke godkende indstillingen.

16: I – Byggeregnskab for 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema C)
(godkend)

17: I – Byggeregnskaber for projekt Råderum i Charlottekvarteret – (skema C)
(godkend)

18: I – Pulje til kompetenceløft af personale, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare
familier
(godkend)

19: I – Ole Rømer-Skolen, nedregulering af budget skoleår 2020/2021
(godkend)

20: I – Midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner for 0-5-årige
(godkend)

21: I – Udvidelse af kapaciteten på specialundervisningsområdet
(godkend)

22: I – Kulturskolernes takster sæson 2020/21
(godkend)

23: Lukket: I – Salg/overdragelse af vejareal fra Skåne Boulevard
(godkend)

Emil Viskum, Enhedslisten Høje-Taastrup