Budgettale 2021

Vi har i Enhedslisten stemt nej til flertallet fra Konservative, Radikale, Lokallisten og Dansk Folkepartis budgetforslag og sammen med Socialdemokratiet har vi fremlagt vores eget bud på hvordan et budget skal se ud i en rød og grøn kommune i flere farver.

Det er ærgerligt at enderne ikke kunne mødes, da det betyder at Enhedslisten ikke er med i Flertallets budget.
Forhandlingerne er foregået i en god tone, men det har ikke været muligt at blive enige, da vi ikke kunne blive enige om især finansieringen af årets budget.

Budgettale 2021 – af Emil Viskum

For Enhedslistens vedkommende har vi ikke ville finde pengene til vores udvidelser gennem at spare på: at hjemmeboende ældre ikke længere får varm mad bragt ud af hjemmeplejen, men i stedet kølepakket og vi har heller ikke ville spare på bygningsvedligeholdelsen.
Vi er også ekstremt imod at man nu indfører 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO og klubber, da det ikke blot betyder en uges lukket, men besparelsen vil man lokalt blive nødt til at tage hjem ved at forringe normeringen hele året, så besparelsen er en normeringsbesparelse.
Derudover tror jeg ikke det hjælper (tværtimod) ift. rekruttering af pædagogisk personale at en uges ferie oveni de almindelige lukkedage, nu bliver dikteret hvornår skal afholdes oppefra i modsætning til størstedelen af arbejdsmarkedet. Derudover synes vi det er forkert at pædagogtimer i 1.klasse og lærertimerne 0. klasse ikke sikres også selvom de flyttes over i skolepuljen, som er et forslag enhedslisten bragte på banen for 4 år siden.

I Enhedslisten vil vi i stedet gerne finansiere budgettet ved at skære i direktionens strategiske lønpulje og IT-puljen og ved at spare penge på administration og ledelse. Ifølge KL´s tal, bruger vi i HTK rundt regnet 7000kr pr. Borger på administration og ledelse, hvilket rundt regnet er 1000kr mere end gennemsnittet i regionhovedstaden. Det betyder at vi sådan cirka bruger 52 millioner kroner mere end en gennemsnitskommune på samme størrelse bruger.
Her vil vi spare 5 millioner kroner, som vi i stedet vil bruge på børneområdet, ældreområdet og grøn omstilling. Konkret betyder det at vi på børneområdet sætter ind ift. den store rekrutteringsudfordring der er, hvis vi skal leve op til det stigende børnetal og minimumsnormeringerne. Det vil vi gøre ved at sikre videreuddannelse fra pædagogmedhjælper til PAU (pædagogisk assistenst Uddannelse)eller pædagog og så vil vi hæve lønnen med samlet 500 kr om måneden, da Høje Taastrup kommune betaler mindre i løn til pædagoger end vores nabokommuner og det hjælper ikke hvis vi videreuddanner vores personale, så de bagefter søger job i f.eks. Albertslund fordi man får en højere løn der.

Derudover er vi i Enhedslisten ekstremt glade for at vi i vores budgetforslag er enige om at påbegynde et arbejde med en lokalminimumsnormering i SFO. Da der ikke har været lovkrav til normeringen i SFO, har de tit stået for skud, når der skulle findes besparelser.
Med minimumsnormeringer vil vi sikre at vi har nok pædagogisk personale, så der er tid til omsorg, leg, aktiviteter, udflugter, oplevelser og relationsarbejde som bidrager til et rigt børneliv.
På skoleområdet har vi sat 1 million kroner ekstra af til to-voksen-ordning.

Dertil kommer at i 2022 og 2023 har sat 14 millioner kroner af til at bringe skolernes faglokaler up to date og i 2023 og 2024 har vi sat samlet 20 millioner af til at forbedre skolernes fysiske læringsmiljøer. Budgettet indeholder også en helt nødvendig investering i PPR. Her afsættes 3 millioner kroner, så sagsstammen for ppr-sagsbehandlere nedbringes til 35 aktive sager og derudover sættes der ind ift. forebyggende initiativer.

Så er også det lykkedes at afsætte 600.000kroner til en indsats imod ufrivilligt skolefravær.

På ældreområdet er der afsat 1 million til en øget indsats ift. demens og så er der afsat 1 million til lønløft til SOSUer, for at imødegå den store rekrutteringsudfordring. På det grønne område er der brug for at vi styrker den grønne mobilitet.
Derfor opnormerer vi med en medarbejder der skal have ekspertise indenfor grøn mobilitet. Han/hun skal arbejde med cykelinfrastruktur, offentlig transport, ladestandere m.m.

Vi afsætter samtidig en pulje til grøn mobilitet på 1 million kroner i 2022 stigende til 5 millioner i 2023.

Samlet investerer vi 16 millioner kroner i grøn mobilitet over de næste 4 år.
Derudover afsættes der fra 2023 en pulje på 2 millioner kroner om året til kommunale skovrejsningsprojekter, som dog også kan søges af bolig- og grundejerforeninger til biodiversitetsprojekter.
Det er muligt at overføre puljen år til år, så der kan spares op til sammenhængende skovrejsning. Det er også lykkedes at finde penge til lokaler til ”Stop Madspild” i Café Paraplyen, og så er det godt at vi har kunne blive enige om at afsætte ti millioner 10 i grundkapitaltilskud om året til billigere almene familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger.

Tak til administrationen for hjælp og sparring og tak til alle partier for seriøse forhandlinger i en god tone. Sidst skal der også lyde en stor tak for alle høringssvarene som har bidraget til at vi kunne lave et godt budgetforslag.

Samlet set er det lykkedes at lave et budget hvor der satses på børneområdet, ældreområdet og den grønne omstilling. Kort sagt er Socialdemokratiets og Enhedslisten budgetforslag et bud på en anden retning for Høje Taastrup Kommune. En rød og grøn kommune i flere farver.