Vedtægter

Her kan du se lokalafdelingens vedtægter, Enhedslisten – de rød-grønne i Høje-Taastrup:


§ 1. Navn og hjemsted

Enhedslisten – de rød-grønne lokalafdeling Høje-Taastrup.

§ 2. Formål
Enhedslisten Høje-Taastrup arbejder for et socialistisk demokrati lokalt, i hele Danmark og internationalt. Vi opfatter det som en arbejdsopgave at sikre samarbejdet på venstrefløjen samt at arbejde for en samling af de rød-grønne kræfter i kommunen og i fagforeningerne. Vi vil også arbejde på, at få en kandidat valgt til Folketinget for at styrke venstrefløjen. Opstillingen af kandidat sker ifølge Enhedslistens landsvedtægter.

§ 3. Medlemskab og kontingent
Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig Enhedslistens formål og betale kontingent, som den er fastsat af Enhedslistens centrale årsmøde.
Lokalt medlemskab giver mulighed for:
·         At deltage og stemme på medlemsmøder
·         At blive valgt ind i den kollektive ledelse
·         At blive valgt som kandidat til kommune- og Folketingsvalg

Udelukkelse af Enhedslisten:
Modarbejder et medlem Enhedslisten formål og politiske grundlag eller handler til skade for Enhedslisten politiske grundlag, kan medlemmet udelukkes af Enhedslisten. Beslutningen om udelukkelse træffes af hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun afdelinger, afdelingsbestyrelser og forretningsudvalget kan indstille medlemmer til udelukkelse af Enhedslisten.

§ 4. Medlemsmøder
Der afholdes løbende medlemsmøder, hvor politiske og praktiske forhold diskuteres og besluttes.
Den lokale bestyrelse indkalder til møderne med dagsorden, samt udarbejder en årskalender for møderne.
Ud over de planlagte medlemsmøder kan medlemmerne selv indkalde til medlemsmøder. Medlemmet skal orientere den lokale bestyrelse om indkaldelsen.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er lokalforeningen højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamling med valg afholdes en gang om året i februar måned. Den forberedes af den lokale bestyrelse og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning og etablering af arbejdsgrupper.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af lokal bestyrelse og to revisorer.
6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være den lokale bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal være udsendt pr. brev eller e-mail til medlemmerne senest en uge før mødet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes snarest, hvis:
·         et flertal af den lokale bestyrelse beslutter det
·         et eller flere af listens kommunalbestyrelsesmedlemmer eller folketingsmedlemmer ønsker det
·         mindst en ¼ af lokal foreningens medlemmer ønsker det

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages frist.

§ 6. Valg og afstemningsregler ved medlemsmøder og generalforsamlinger
Alle væsentlige problemer søges løst gennem diskussion og i enighed. Hvis dette ikke er muligt, sker vedtagelser ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, hvis blot ¼ af de fremmødte ønsker det, sker det skriftligt. Personvalg sker skriftligt, med mindre der er enighed om andet.

Af hensyn til mindretal foregår personvalg til den lokale bestyrelse og kandidater til kommunalvalget/ Folketinget på følgende måde:
Ved valg af et lige antal personer må hver stemmeberettiget højst stemme på en mere end halvdelen af det antal, der skal vælges. Ved valg af et ulige antal personer må hver stemmeberettiget højest stemme på et antal personer svarende til det første hele tal større end halvdelen af det antal, der skal vælges. Der kan højst afgives en stemme på hver opstillet person.

Vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling under indkomne forslag.
Eventuel opløsning af lokalafdelingen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på to af hinanden følgende medlemsmøder.

§ 7. Opstilling til kommunalbestyrelse
Den lokale bestyrelse udarbejder et eller flere forslag til en prioriteret opstillingsliste. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Disse forslag til kandidater diskuteres på medlemsmødet, som kan ændre eller supplere opstillede kandidater inden den endelige liste vedtages.
Lokalafdelingen opstiller på partiliste, enten med spidskandidat og derefter prioriteret nummerorden eller på sideopstillet liste. Det afgøres på et medlemsmøde med opstilling på dagsordenen, hvilken model der vælges.

§ 8. Den lokale bestyrelse
Mellem medlemsmøderne ledes og koordineres lokalafdelingens aktiviteter af den lokale bestyrelse.
Bestyrelsen skal:
· Koordinere afdelingens forskellige aktiviteter
· Træffer beslutninger om indstillinger til aktuelle politiske sager
· Tilrettelægge og indkalde medlemsmøderne
· Udsender beslutningsreferater fra sine møder og i det hele taget at sørge for løbende information til medlemmerne
· Udtale sig på foreningens vegne til offentligheden
Den lokale bestyrelse består af minimum tre medlemmer og har ingen øvrige antalsbegrænsninger. Man kan dog kun stille op til bestyrelsen hvis man har været medlem af Enhedslisten i minimum seks måneder. Valget til bestyrelsen foregår på den ordinære generalforsamling i februar. Derudover er lokalafdelingens kommunalbestyrelsesmedlemmer og folketingsmedlemmer fødte medlemmer af den lokale bestyrelse.
Den lokale bestyrelses møder er åbne for alle lokalafdelingens medlemmer. Den lokale bestyrelse tegner i fællesskab med kasseren, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen, foreningens økonomi og juridiske forhold. Kasseren gives fuldmagt i økonomiske og juridiske forhold. Et eller flere medlemmer kan gives fuldmagt i økonomiske og juridiske forhold. Den lokale bestyrelse er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Hvert medlem af lokalafdelingen kan til enhver tid stille mistillidsvotum til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Mistillidsvotummet skal på dagsordenen og afgøres på et efterfølgende medlemsmøde. Hvis det støttes af et flertal på medlemsmødet, udtræder medlemmet øjeblikkeligt af bestyrelsen.

§ 9. Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer
Lokalafdelingens kommunalbestyrelsesmedlemmer handler under ansvar overfor medlemsmøderne og den lokale bestyrelse. Væsentlige sager skal om muligt diskuteres i den lokal bestyrelse inden kommunalbestyrelsesmedlemmerne udtaler sig til offentligheden eller i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal fremføre og stemme for afdelingens politik, som vedtaget af den lokale bestyrelse og medlemsmøderne.

Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem valgt for Enhedslisten melder sig ud af Enhedslisten, er
kommunalbestyrelsesmedlemmet forpligtet til samtidig at afgive kommunalbestyrelses-mandatet.

§ 10. Økonomi
Udover kontingenterne får foreningen sine indtægter fra partistøttemidlerne og indsamlinger og frivillige bidrag. Afdelingens valgtilforordnede betaler forskellen mellem diæterne og skattebetalingen, hvis der ikke trækkes i indtægten.

§ 11. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Dog kræver betalinger og overførsler af beløb over 5.000 kr. at såvel kassereren som et andet bestyrelsesmedlem underskriver.

11.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

11.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af afdelingsbestyrelsen.

11.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

 

Vedtægter vedtaget på  ekstraordinær generalforsamling for Enhedslisten i Høje Taastrup lørdag d. 08 august 2015 kl. 12:00-12:30 i vores lokale på Parkskolen, Parkvej 76, 2630 Taastrup.Høje-Taastrup.